Agenda

Evenement

Locatie

Datum

                 HCM testdag opgeven kan bij
gea@brittenclub.nl

Almere

20 mei 2022

HCM testdag opgeven kan bij
nathalie@brittenclub.nl

Vught

21 mei 2022

HCM testdag opgeven kan bij
gea@brittenclub.nl

Waarland

27 mei 2022


Geachte ereleden, leden en gezinsleden,

Het bestuur van de Brittenclub nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 mei 2022, aanvang 13.00 uur in het Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, waar de volgende agenda zal worden gevolgd.

 1. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 juni 2021

 1. Ingekomen stukken

 1. Jaarverslag van het bestuur over 2021

 1. Financieel jaarverslag over 2021

 1. Verslag van de kascommissie m.b.t. het onderzoek van de rekening en verantwoording over 2021

 1. Behandeling en vaststelling van de begroting voor 2022

 1. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over 2021

 1. Bestuurs-herverkiezing* van Mw. Elfriede de Jonge; 
  Tegenkandidaten kunnen tot 21 dagen voor de vergadering schriftelijk worden gesteld aan het secretariaat, vergezeld van een rechtsgeldige ondertekening door 15 stemgerechtigde leden.

 1. Benoeming van twee kascommissieleden en één reserve lid.

 1. Rondvraag en  sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Brittenclub

Elfriede de Jonge,

Secretaris
 

* Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle gewone leden, ereleden, gezinsleden met uitzondering van jeugdleden en kandidaat-leden, waarvan de verschuldigde contributie voor 2022 uiterlijk de dag voor de ALV op de bankrekening van de ledenadministratie is bijgeschreven. Ieder van hen heeft één stem. Indien een stemgerechtigde niet ter vergadering aanwezig kan zijn, kan hij/zij zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid ter vergadering laten uitbrengen. De schriftelijke machtiging bevat in elk geval de naam, lidnummer en handtekening van het lid dat de machtiging verleent, de datum van de vergadering en de naam en lidnummer van de gemachtigde. In de machtiging hoeft niet te worden aangegeven hoe de gemachtigde moet stemmen. Indien dit wel het geval is, dan mag en kan de gemachtigde zijn stem niet op een andere wijze uitbrengen. De originele schriftelijke machtiging dient voor aanvang van de vergadering ter hand te worden gesteld aan het Bestuur dan wel op elektronische wijze voor de vergadering aan de secretaris te worden gezonden. Indien een volmachtgever zelf ter vergadering aanwezig is, dan vervalt automatisch de machtiging. Een voorbeeld van een machtiging is op te vragen via email. 
** het bestuur stelt het bijzonder op prijs eventuele vragen tevoren te ontvangen via elfriede@brittenclub.nl.