Agenda

Evenement

Locatie

Datum

HCM testdagenvanaf 14.00 uur aanmelden bij gea@brittenclub.nl

Almere

12-05-2023

aanmelden bij marit@mundikat.nl

Vught

13-05-2023

vanaf 14.30 uur aanmelden bij nathalie@brittenclub.nl

Arnhem/Elst

19-05-2023

vanaf 8.00 uur aanmelden bij gea@brittenclub.nl

Waarland

26-05-2023

aanmelden bij webmaster@brittenclub.nl

Spijkenisse

18-07-2023


Algemene Leden Vergadering

Geachte ereleden, leden en gezinsleden,

Het bestuur van de Brittenclub nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 mei 2023, aanvang 13.00 uur in het Huis van Eemnes, Noordersingel 4, 3755 EZ Eemnes, waar de volgende agenda zal worden gevolgd.
1. Opening vergadering
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 juni 2022
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag van het bestuur over 2022
5. Financieel jaarverslag over 2022
6. Verslag van de kascommissie m.b.t. het onderzoek van de rekening en verantwoording over 2022
7. Behandeling en vaststelling van de begroting voor 2023
8. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over 2022
9. Bestuurs-herverkiezing Mvr. Nathalie Smits en Mvr. Pauline Kröger Tegenkandidaten kunnen tot 21 dagen voor de vergadering schriftelijk worden gesteld aan het secretariaat, vergezeld van een rechtsgeldige ondertekening door 15 stemgerechtigde leden.
10. Benoeming van twee kascommissieleden en één reserve lid.
11. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Brittenclub

Elfriede de Jonge,
Secretaris